AlgemeneVoorwaarden

**Algemene voorwaarden

**Artikel 1 | Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: S.T.T.: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Koper: de wederpartij van de S.T.T., handelend als privépersoon of in de uitoefening van beroep of bedrijf. Overeenkomst: de overeenkomst tussen S.T.T. en koper. Producten: kunnen ook goederen en/of diensten onder verstaan worden.

Artikel 2 | Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met S.T.T. 2. Een koper welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met S.T.T. heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per mail, op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 3. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van S.T.T., tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. 4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 | Offertes 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt S.T.T. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal S.T.T. dit schriftelijk aan koper bekend maken. 3. Mondelinge toezeggingen verbinden S.T.T. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 4. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door S.T.T. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door S.T.T. worden aanvaard.

Artikel 4 | Totstandkoming van de overeenkomst 1. S.T.T. heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht. 2. Bij bestellingen (internet/mondeling/etc.) is de koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens. Bij het verstrekken van foutieve of frauduleuze gegevens heeft S.T.T. het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten op de koper te verhalen.

Artikel 5 | Afbeeldingen 1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 2. Alle door of in opdracht van S.T.T. gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van S.T.T. en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 6 | Rechten van intellectuele eigendom 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt S.T.T. de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur etc.. 2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van S.T.T. ongeacht of aan de koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S.T.T. niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Koper is aan S.T.T. per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van wet worden gevorderd.

Artikel 7 | Prijzen 1. De goederen van S.T.T. worden geleverd tegen de prijzen die gelden zoals die vooraf schriftelijk of per mail zijn overeengekomen. 2. Voor orders kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 8 | Verzending/aflevering
1. Levering geschiedt af adres S.T.T. 2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt S.T.T. de wijze van verzending. In geval S.T.T. de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van S.T.T. S.T.T. draagt het risico van de goederen tot op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 3. S.T.T. behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren. 4. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. 5. S.T.T. is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. 6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen. 7. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door S.T.T. op te geven opslagplaats, heeft S.T.T. het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door S.T.T. gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

Artikel 9 | Leveringstermijnen 1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van S.T.T. 2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat S.T.T. na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij S.T.T. een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens S.T.T. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van S.T.T. of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. 5. Indien S.T.T. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 10 | Betalingen 1. Betaling dient als volgt te geschieden: 50 % voortuitbetaling bij plaatsing en aanvaarding door S.T.T. van de bestelling en 50% bij aflevering. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling zijn in Euro’s. 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van S.T.T. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 1. De eigendom van de geleverde goederen wordt door S.T.T. uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van S.T.T. de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. 3. Goederen of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van S.T.T. tot volledige voldoening van al wat S.T.T. van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 | Reclame 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan S.T.T. kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt S.T.T. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de koper de goederen c.q. facturen als juist erkent. 2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 3. Indien een reclame door S.T.T. gegrond wordt bevonden, heeft S.T.T. het recht te hare keuze: o de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; o het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan S.T.T. worden afgegeven; o het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 4. Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. 6. De koper dient in voorkomend geval S.T.T. onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 7. Eventuele terugzending van goederen aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. S.T.T. aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door S.T.T. op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin S.T.T. deze goederen aan de koper afleverde. 8. Speciaal voor koper bestelde goederen worden niet teruggenomen.

Artikel 13 | Retour goederen 1. Goederen kunnen alleen geretourneerd worden na vooraf overleg met S.T.T. 2. Retour goederen dienen altijd volledig gefrankeerd te zijn, niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd.

Artikel 14 | Garantie 1. S.T.T. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde goederen wordt 6 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Indien de koper aan S.T.T. een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van S.T.T. De koper zal al dan S.T.T. vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan S.T.T. verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van S.T.T. zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft S.T.T. garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 6. Op slijtage onderdelen (remblokken, remschijven etc.) geldt geen garantie, behoudens het niet passen of een fabricagefout welke bij de montage wordt geconstateerd. 7. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien; o de koper de goederen heeft verwaarloosd; o de koper wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens S.T.T. zijn verricht; o bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of door andere van buiten komende oorgoederen of onheilen; o het apparaat niet op de gebruikelijke wijze is onderhouden; o het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; o indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld; o de goederen in wedstrijden zijn gebruikt. 8. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met S.T.T. gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 15 | Aansprakelijkheidsbeperking 1. S.T.T. noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 2. Onverminderd het vorenstaande is S.T.T. in ieder geval nimmer aansprakelijk: o wegens niet-, of niet tijdige levering; o voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; o in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; o indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; o indien het geleverde door onvakkundig personeel wordt gemonteerd; o voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in S.T.T. bedrijfsruimte bevinden; o voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; o voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen. 3. S.T.T. is nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 4. De koper zal S.T.T. vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens S.T.T. 5. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van S.T.T. of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 | Waarschuwing 1. Motor-/autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze goederen geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar. 2. Goederen zijn niet bedoeld voor gebruik op de openbare weg en zijn daar dan niet voor goedgekeurd en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden. 3. De koper dient zich er zelf van te gewisse over de juiste toepassing en/of gebruik van de goederen. 4. S.T.T. is niet aansprakelijk ingeval producten door koper worden aangewend voor toepassing op de openbare weg of competitiedoeleinden. 5. S.T.T. is niet aansprakelijk ingeval de voor op de openbare weg bedoelde Producten door koper worden aangewend voor competitiedoeleinden.

Artikel 17 | Niet-toerekenbare tekortkomingen 1. S.T.T. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van S.T.T. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 3. S.T.T. heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. S.T.T. is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is S.T.T. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. S.T.T. behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 4. S.T.T. heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 18 | Ontbinding 1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover S.T.T. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, goederen of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die S.T.T. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft S.T.T. het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. S.T.T. is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen. 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst S.T.T. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding, kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door S.T.T. verrichte prestaties en heeft S.T.T. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 19 | Toepasselijk recht/bevoegde rechter 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 | Gedeeltelijke ongeldigheid 1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen S.T.T. en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. 2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Stan Transaxle Technics Katwijk, augustus 2014